số 13 - đường Phú An - thị xã phú thọ - Phú Thọ

số 13 - đường Phú An - thị xã phú thọ - Phú Thọ