số 158 - tổ 6 - Thị trấn Hoàng Su phì, Hà Giang

số 158 - tổ 6 - Thị trấn Hoàng Su phì, Hà Giang